មីនា ២០២៣

ឆ្នាំទី១ លេខ ១ (Vol. 1, No. 1)

បុព្វកថា (Preface)

បុព្វកថា.pdf
ហង់ជួន ណារ៉ុន

វិចារណកថា (Editorial)

ការណែនាំអំពីទស្សនាវដ្តីស្រាវជ្រាវកម្ពុជាសម្រាប់ការអប់រំ និងស្ទែម៖គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាដើម្បីលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវ និងការបោះពុម្ពផ្សាយនៅឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា.pdf

ហេង គ្រេង សុក សាយ និង​ហេង គីមគង់

អត្ថបទស្រាវជ្រាវ (Research articles)

ការគ្រប់គ្រងជំងឺអុចត្នោតតាមវិធីសាស្រ្តធម្មជាតិ និងការអនុវត្តកសិកម្មល្អ
ក្នុងការដាំដុះពូជស្រូវសែនពិដោរ ​និងស្រូវសែនក្រអូបត.pdf

ម៉ា សុភត្រា តាន់ ហ៊ុយលី និងសិរី​ ម៉ារឌី

ឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់ចំណីសម្រេច និងត្រកួនកម្រិតខុសគ្នាជាមួយកន្ទក់
លើការរំលាយអាហារ និងតុល្យភាពអាសូតរបស់ជ្រូកកូនកាត់ក្នុងស្រុក.pdf

កុល ធីជីវ ភីនី និងសិរី​ ម៉ារឌី

ការព្យាករល្បឿនខ្យល់គោលសម្រាប់ការគណនាអគារនៅខេត្តសៀមរាប.pdf
ដួង ពិសិដ្ឋ លីន ចន្ថនវង្ស ស៊ីដែនស៊ន់ រ៉ាឆាន់ឈិន រតនា និងហាន វីរៈ

ការអនុវត្តវិធីសាស្រ្តបង្រៀននិងរៀនតាមបែបសហការ ដើម្បីធ្វើឱ្យលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស
ក្នុងមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី៨កាន់តែប្រសើរឡើង.pdf

មុំ ពុទ្ធារី ហួ ឃីម និងគង់ សំអុល

ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបចម្រុះ  ដើម្បីជួយសិស្សឱ្យរៀនសកម្ម
ក្នុងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនៅកម្រិតថ្នាក់ទី៣.pdf

ណៃ ច័ន្ទបូរមី នាង សុវណ្ណសិរីរ័ត្ នថាត ស្រីណាន ពៅ ស្រីនិច ឡុច ចាន់ឌី​​​​​ មឿន ណារី និងគង់ សំអុល

ការអនុវត្តវិធីសាស្រ្ដបង្រៀននិងរៀនតាមបែបរិះរក  ដើម្បីបង្កើនលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស
ក្នុងមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី៧.pdf

ណាង ស្រីនាត គឹម បូរីផល និងគង់ សំអុល

អត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយ (Policy briefs)

ការលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវនៅឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា៖កាលានុវត្តភាព បញ្ហាប្រឈម និងអនុសាសន៍សម្រាប់គោលនយោបាយ.pdf

ហេង គ្រេង និងហេង គីមគង់

ការប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិក្នុងស្រុកសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា.pdf
ស្រ៊ាន ពៅ

ទាញយកអត្ថបទទាំងមូល (Download all articles)
Final-CJES-Vol.-1_No.-1_8-March-2023.pdf