ឯកសារ

សៀវភៅណែនាំស្តីពីការបង្កើត គ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍទស្សនាវដ្តីស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត.pdf

សៀវភៅណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងការស្រាវជ្រាវនៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា.pdf

សៀវភៅព័ត៌មានស្តីពី ទស្សនាវដ្តីស្រាវជ្រាវកម្ពុជាសម្រាប់ការអប់រំ_និងស្ទែម_កែសម្រួលលើកទី២.pdf

របាយការណ៍ស្តីពីវេទិកាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិលើកទី៤​.pdf

យុទ្ធសាស្ត្រអនុវិស័យឧត្តមសិក្សា២០២១-២០៣០.pdf