ទម្រង់អត្ថបទស្រាវជ្រាវ

អ្នកនិពន្ធដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ញើអត្ថបទស្រាវជ្រាវ (manuscript) របស់ខ្លួន ដើម្បីពិនិត្យសម្រាប់បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តីស្រាវជ្រាវកម្ពុជាសម្រាប់ការអប់រំ និងស្ទែម សូមទាញយកទម្រង់អត្ថបទណាមួយក្នុងចំណោមទម្រង់អត្ថបទខាងក្រោម ដើម្បីរៀបចំអត្ថបទស្រាវជ្រាវ (manuscript) ទៅតាមប្រភេទអត្ថបទដែលអ្នកនិពន្ធចង់បោះពុម្ពផ្សាយ៖