អត្ថប្រយោជន៍នៃការបោះពុម្ព

ការបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវក្នុងទស្សនាវដ្ដីស្រាវជ្រាវកម្ពុជាសម្រាប់ការអប់រំ និងស្ទែម នឹងទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៍ ដូចខាងក្រោម៖

  • ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
  • ធានាបាននូវគុណភាពដោយឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់ពីអ្នកជំនាញបច្ចេកទេស ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ និងតម្លាភាព
  • បោះពុម្ពតាមប្រព័ន្ធបើកចំហ ដែលអាចអាន ទាញយក និងចែកចាយដោយសេរី និងឥតគិតថ្លៃ
  • រួមចំណែកជំរុញការបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវជាភាសាខ្មែរនៅកម្ពុជា
  • បង្កើនធនធានសិក្សាសម្រាប់និស្សិត (ថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រ) និងជំរុញការសរសរនិក្ខេបបទ
  • បង្កើនស្នាដៃបោះពុម្ពសម្រាប់ដំណើរការវាយតម្លៃផ្តល់ឋានៈសាស្ត្រាចារ្យក្នុងវិស័យអប់រំ