ប្រធានបទ

ទស្សនាវដ្តីស្រាវជ្រាវកម្ពុជាសម្រាប់ការអប់រំ និងស្ទែម បោះពុម្ពផ្សាយប្រធានបទដូចជា៖

វិស័យអប់រំ

 • ការអប់រំឌីជីថល
 • ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា
 • ការអប់រំគ្រូបង្រៀន
 • វិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មី
 • ការវាយតម្លៃការសិក្សា
 • ការគ្រប់គ្រងសាលារៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
 • ការធ្វើអធិការកិច្ច
 • គោលនយោបាយអប់រំ
 • ការអប់រំស្ទែម (កម្មវិធីសិក្សា ការរៀន ការបង្រៀន និងការវាយតម្លៃការសិក្សា)

វិស័យស្ទែម (វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យា) និងកសិកម្ម

 • ការពិសោធន៍វិទ្យាសាស្រ្ត (វិទ្យាសាស្ត្រជលផល វិទ្យាសាស្ត្រព្រៃឈើ វិស្វកម្មកសិកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រអាហារនិងការកែច្នៃ មីក្រូវិទ្យា ជំងឺឆ្លងពីសត្វមកមនុស្ស ការបង្កាត់ពូជនិងសេនេទិច ជំងឺរុក្ខជាតិ វេជ្ជសាស្ត្រសត្វ ផលិកម្មសត្វ ការរំលាយអាហារ និងការផ្តល់ចំណីសត្វ)
 • កសិកម្មឆ្លាតវៃ សាកវប្បកម្ម បច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្រ្ត និងការគ្រប់គ្រងចំការ បច្ចេកវិទ្យាក្រោយការប្រមូលផល
 • ការបង្កើតផលិតផល​ ឬបច្ចេកវិទ្យាថ្មី
 • ការរកឃើញវិធីសាស្ត្រ ម៉ូដែល ឬទ្រឹស្តីថ្មី
 • ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់អភិវឌ្ឍបៃតង
 • ការប្រើបច្ចេកវិទ្យាក្នុងវិស័យបរិស្ថាន