បោះពុម្ពផ្សាយ

មីនា ២០២៣

ឆ្នាំទី១ លេខ១ (Vol. 1, No.1)

បុព្វកថា (Preface)
បុព្វកថា.pdf
ហង់ជួន ណារ៉ុន

វិចារណកថា (Editorial)
ការណែនាំស្តីពីទស្សនាវដ្តីស្រាវជ្រាវកម្ពុជាសម្រាប់ការអប់រំ​ និងស្ទែម៖ គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាដើម្បីលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវ និងការបោះពុម្ពផ្សាយនៅឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា.pdf
ហេង គ្រេង សុក សាយ និងហេង គីមគង់

អត្ថបទស្រាវជ្រាវ (Original articles)
ការគ្រប់គ្រងជំងឺអុចត្នោតតាមវិធីសាស្រ្តធម្មជាតិ និងការអនុវត្តកសិកម្មល្អក្នុងការដាំដុះពូជស្រូវសែនពិដារ និងស្រូវសែនក្រអូប.pdf
ម៉ា សុភត្រា តាន់ ហ៊ុយលី និងសិរី ម៉ារឌី

ឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់ចំណីសម្រេច និងត្រកួនកម្រិតខុសគ្នាជាមួយកន្ទក់លើការរំលាយអាហារ និងតុល្យភាពអាសូតរបស់ជ្រូកកូនកាន់ក្នុងស្រុក.pdf
កុល ធី ជីវ ភីនី និងសិរី ម៉ារឌី

ការព្យាករល្បឿនខ្យល់គោលសម្រាប់ការគណនាអគារនៅខេត្តសៀមរាប.pdf
ដួង ពិសិដ្ឋ លីន ចន្ថន វង្ស ស៊ីដែន ស៊ន់ រ៉ាឆាន់ ឈិន រតនា និងហាន វីរៈ

ការអនុវត្តវិធីសាស្រ្តបង្រៀននិងរៀនតាមបែបសហការដើម្បីធ្វើឱ្យលទ្ធផលរបស់សិស្សក្នុងមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី៨ កាន់តែប្រសើរឡើង.pdf
មុំ ពុទ្ធារី ហួ ឃីម និងគង់ សំអុល

ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបចម្រុះដើម្បីជួយសិស្សឱ្យរៀនសកម្មក្នុងមុខវិជ្ជាវិទ្យាស្រាស្ត្រនៅកម្រិតថ្នាក់ទី៣.pdf
ណៃ ច័ន្ទមូរមី នាង សុវណ្ណសិរីរ័ត្ន ថាត ស្រីណាន ពៅ​ ស្រីនិច ឡុច ចាន់ឌី មឿន ណារី និងគង់ សំអុល

ការអនុវត្តវិធីសាស្រ្ដបង្រៀននិងរៀនតាមបែបរិះរកដើម្បីបង្កើនលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សក្នុងមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី៧.pdf
ណាង ស្រីនាត គឹម បូរីផល និងគង់ សំអុល

អត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយ (Policy briefs)
ការលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវនៅឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា៖ កាលានុវត្តភាព បញ្ហាប្រឈម និងអនុសាសន៍សម្រាប់គោលនយោបាយ.pdf
ហេង គ្រេង និងហេង គីមគង់

ការប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិក្នុងស្រុកសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា.pdf
ស៊្រាន ពៅ

ទាញយកអត្ថបទទាំងមូល
ទស្សនាវដ្តីស្រាវជ្រាវកម្ពុជាសម្រាប់ការអប់រំ និងស្ទែម ឆ្នាំទី១ លេខ១_៨ មីនា ឆ្នាំ២០២៣